28 de marzo de 2012

TEXTOS Y EJERCICIOS GRIEGO II

Ι. El segundo de los trabajos de Heracles: la muerte de la Hidra de Lerna.
 Δεύτερον δὲ ἆθλον1 ἐπέταξεν2 αὐτῷ3 τὴν Λερναίαν4 ὕδραν κτεῖναι5· αὕτη δὲ ἐκ τοῦ τῆς Λέρνης6 ἕλους ἐξέβαινεν7 εἰς τὸ πεδίον τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διαφθερουσα. εἶχε8 δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα, καὶ κεφαλὰς ἐννέα.
                              
(Adaptado de Apolodoro Biblioteca)
Notas:1) ἆθλον funciona como predicativo= “como, en calidad de… (añadir el significado de la palabra). 2) ἐπέταξε > de ἐπιτάσσω. 3) αὐτῷ> se refiere a Heracles. 4) Λερναιίος, α, ον: "de Lerna". 5) κτεῖναι: infinitivo de aoristo de κτείνω 6) Λέρνη, ης: Lerna. 7)  ἐξέβαινεν de ἐκβαίνω 8) εἶχε: de ἔχω.
 1. Traduzca el texto.
2.  Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el texto: αὕτη, ἐξέβαινε, πεδίον, διαφθερουσα
3. Analice sintácticamente: αὕτη δὲ ἐκ τοῦ τῆς Λέρνης6 ἕλους ἐξέβαινεν7 εἰς τὸ πεδίον τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διαφθερουσα
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: somático, eneasílabo, microcéfalo, atlético.
5. Desarrolle el tema:

ΙΙ. Nada más nacer, el Minotauro es encerrado en el laberinto por Minos.
δὲ  Πασιφάη1  ἐγέννησε τὸν Μινώταυρον2. οὗτος εἶχε3 ταύρου πρόσωπον, τὰ δὲ λοιπὰ ἀνδρός: Μίνως4 δὲ ἐν τῷ λαβυρίνθῳ κατά τινας χρησμοὺς5 κατακλείσας αὐτὸν ἐφύλαττεν. ἦν δὲ λαβύρινθος, ὃν Δαίδαλος6 κατεσκεύασεν, οἴκημα καμπαῖς7 πολυπλόκοις.       
(Apolodoro 3,1,4)
Notas: 1) δὲ  Πασιφάη, -ης: Pasífae, madre de Minotauro.2) Μινώταυρος,-ου: Minotauro.3) εἶχε: de ἔχω. 4) Μίνως, ωος: Minos, rey de Creta. 5) κατά + acusativo: expresión modal: según… (añadir el nombre que corresponda”) 6) Δαίδαλος, -ου: Dédalo.7. καμπαῖς πολυπλόκοις: de intrincados corredores.
 1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente los términos siguientes en la forma en que están usados en el texto: ἐγέννησε , καμπαῖς , τινας ,ἐφύλαττε
3) Analice sintácticamente: Μίνως δὲ ἐν τῷ λαβυρίνθῳ κατά τινας χρησμοὺς κατακλείσας αὐτὸν ἐφύλαττεν.
4) Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: andrógino, tauromaquia, autocrítica, profiláctico
5) Desarrolle el tema siguiente:

ΙΙΙ. Tetis intenta hacer inmortal al hijo que tenía con Peleo.
τε δὲ ἐγέννησε Θέτις1 ἐκ Πηλέως2 παιδίον, ἀθάνατον θέλουσα ποιῆσαι τοῦτο, κρύφα3 Πηλέως εἰς τὸ πῦρ ἐγκρύπτουσα4 τς νυκτς,5φθειρεν τὸ θνητὸν πατρῷον ὃ ἦν αὐτῷ, καὶ ἔπειτα ἔχριεν ἀμβροσίᾳ.                                                                      
(Adaptación de Apolodoro, Biblioteca, III, 13)
Notas: 1. Θέτις, -ιδος: “Tetis”, diosa marina. 2. Πηλεύς, -έως: “Peleo”, marido mortal de Tetis. 3. κρύφα: “a escondidas de…” + genitivo. 4. ἐγκρύπτω: “meter dentro de”. 5. τς νυκτς: genitivo de tiempo.
 1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el texto: θέλουσα, ἔχριεν, παιδίον, ὅ.
3. Analice sintácticamente: ὅτε δὲ ἐγέννησε Θέτις  ἐκ Πηλέως παιδίον,...ἔφθειρεν τὸ θνητὸν πατρῷον ἦν αὐτῷ
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: pirómano, pedagogía, encriptar, tanatorio.
5. Desarrolle el siguiente tema:

IV. Alcibíades ayuda a los habitantes de Gaurío
Ἀλκιβιάδης1 δὲ τὸ στράτευμα ἀπεβίβασε τῆς Ἀνδρίας2 χώρας εἰς Γαύρειον3· πάντες4  δ ἐκβοηθήσαντας δὲ τοὺς Ἀνδρίους5 ἐτρέψαντο καὶ κατέκλεισαν εἰς τὴν πόλιν καί τινας ἀπέκτειναν6 οὐ πολλούς, καὶ τοὺς Λάκωνας7 οἳ αὐτόθι ἦσαν. 
Adaptación de Jenofonte, Helénicas, 1.4.22
NOTAS: 1) Ἀλκιβιάδης,-, Alcibiades, político y militar ateniense; 2) Ἀνδρία,-ας : adjetivo: 'de la isla de Andros'; 3) Γαύρειον ,- ου, Gaurío, puerto de la isla de Andros; 4) Se refiere a Alcibiades con su ejército; 5 νδριος, ου 'habitante de la isla de Andros'; 6) Aoristo de ἀποκτείνω; 7) Λάκων, ωνος, 'laconio', natural de Laconia o Lacedemonia.
 1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que estén usados en el texto: ἀπεβίβασε, ἐτρέψαντο, πολλούς, τινας.
3. Analice sintácticamente: Ἀλκιβιάδης δὲ τὸ στράτευμα ἀπεβίβασε τῆς Ἀνδρίας χώρας εἰς Γαύριον.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: estrategia, política, polisílabo y lacónico.
5. Desarrolle el temas siguiente:

V. Jenofonte muestra su admiración por Esparta
ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐννοήσας1 ποτὲ ὡς Σπάρτη τῶν ὀλιγανθρωποτάτων2 πόλεων  δυνατωτάτη τε καὶ ὀνομαστοτάτη3 ἐν τῇ Ἑλλάδι ἦν4, ἐθαύμασα ὅτῳ5 τρόπῳ τοῦτ᾽ ἐγένετο· ἐπεὶ μέντοι κατενόησα6 τὰ ἐπιτηδεύματα7 τῶν Σπαρτιατῶν, οὐκέτι ἐθαύμαζον.  Jenofonte. República de los Lacedemonios,  I, 1-2.
NOTAS: 1. ἐννοέω reflexionar; 2. ὀλιγάνθρωπος, -ον de escasa población. 3. ὀνομαστός,-,-ον famoso; 4. Aoristo del verbo φαίνομαι. 5. ὁτῳ interrogativo indirecto = ὡτινί de ὅστις, ἥτις, τι. 6. κατανoέω observar. 7. ἐπιτηδεῦμα,-ατος τό costumbre.

1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que estén usados en el texto: ἐννοήσας, δυνατωτάτη, ἐγένετο, πόλεων  .
3. Analice sintácticamente: ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐννοήσας ποτὲ ὡς Σπάρτη τῶν ὀλιγανθρωποτάτων πόλεων  δυνατωτάτη τε καὶ ὀνομαστοτάτη ἦν, ἐθαύμασα.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: estrategia, política, polisílabo y lacónico.
5. Desarrolle el tema siguiente:

VI. Licurgo estableció en Esparta leyes diferentes al resto de Grecia.
ἐναντία1 γε μὴν καὶ τάδε τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι2 κατέστησεν3 Λυκοῦργος4 ἐν τῇ Σπάρτῃ5 νόμιμα. ἐν μὲν γὰρ δήπου ταῖς ἄλλαις πόλεσι πάντες χρηματίζονται ὅσον δύνανται· μὲν γὰρ γεωργεῖ, δὲ ναυκληρεῖ, δ᾽ ἐμπορεύεται, οἱ δὲ καὶ ἀπὸ τεχνῶν τρέφονται.
(Adaptado de Jenofonte República de los lacedemonios)
Notas: 1) ἐναντίος, -α, -ον + dativo = "contrario a“. 2)  Ἕλλησι: de Ἕλλην, Ἑλληνος. 3) κατέστησεν: aoristo de καθίστημι. 4) Λυκοῦργος, ου: Licurgo. 5) Σπάρτη, ης, Esparta
 1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que estén usados en el texto: ἄλλοις, χρηματίζονται, τεχνῶν, γεωργεῖ.
3. Analice sintácticamente: ἐναντία καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι κατέστησεν Λυκοῦργος ἐν τῇ Σπάρτῃ  τάδε νόμιμα.4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: crematístico, panteón, técnica, político.
5. Desarrolle el tema siguiente:

VII. Dos viajeros se encuentran con un oso. Uno se finge muerto y el oso no le ataca.
Δύο φίλοι τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐβάδιζον. Ἄρκτου δὲ αὐτοῖς ἐπιφανείσης1, ὁ μὲν ἕτερος φθάσας2 ἀνέβη3 ἐπί τι δένδρον καὶ ἐνταῦθα ἐκρύπτετο· ὁ δὲ ἕτερος πεσὼν4 ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἑαυτὸν νεκρὸν προσεποιεῖτο· ἡ δὲ ἄρκτος ἀπηλλάγη5· φασὶ γὰρ νεκροῦ μὴ ἅπτεσθαι6 τὸ ζωὸν.
(Basado en Esopo, Fabulae, 66)
Notas
1. Participio de aoristo de ἐπιφαίνομαι. Atención¡¡¡El oso es femenino en griego¡¡¡. 2. Participio de aoristo de  φθάνω. 3. Aoristo de ἀναβαίνω. 4. Participio de aoristo de ἀπαλλάττω. 5. Los verbos de tacto, olfato y oído llevan el complemento en genitivo.
1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que estén usados en el texto:         ἐκρύπτετο         τοῦ ἐδάφους        ἑαυτὸν          αὐτοῖς
3)Analice sintácticamente Ἄρκτου δὲ αὐτοῖς ἐπιφανείσης, ὁ μὲν ἕτερος φθάσας ἀνέβη ἐπί τι δένδρον καὶ ἐνταῦθα ἐκρύπτετο·
4) Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: éxodo, necrológica, zoológico, heterogéneo.
5. Desarrolle el tema siguiente:

VIII. El viejo y la muerte

γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε. διὰ δὲ τὸν κόπον τῆς ὁδοῦ ἀποθέμενος1 τὸ φορτίον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο. τοῦ δὲ Θανάτου φανέντος2 καὶ πυθομένου, δι' ἣν αἰτίαν αὐτὸν ἐπεκαλεῖτο, ἔφη· "ἵνα τὸ φορτίον ἄρῃς."  ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ, κἂν δυστυχῇ λίαν.                                                                       Esopo, Fabulae 60.1
 NOTAS: 1. ἀποθέμενος de ἀποτίθημι. 2. φανέντος participio de aoristo pasivo del verbo φαίνομαι.  Algunos verbos añaden -η- //-ε- en lugar de -θη-//-θε- para formar aoristos pasivos: son aoristos radicales atemáticos pasivos ( ej. γράφω, ἐγράφην. 2. κἂν καὶ ἔαν + subjuntivo,  conj. sub. concesiva, “aunque”.
 1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que estén usados en el texto:  κόψας, αὐτὸν, ἄρῃς,  ταῦτα
3)Analice sintácticamente:  τοῦ δὲ Θανάτου φανέντος καὶ πυθομένου, δι' ἣν αἰτίαν αὐτὸν ἐπεκαλεῖτο, ἔφη·
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: eutanasia, antropomórfico, autopsia, Eufemismo.
5. Desarrolle el tema siguiente:

IX. Rapto de Perséfone y reacción de Deméter ante el secuestro de su hija
Πλούτων δὲ Περσεφόνης ἐρασθεὶς1, Διὸς συνεργοῦντος2, ἥρπασεν αὐτῆν κρύφα. Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτὸς τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει3. μαθοῦσα3 δὲ  παρ’ ῞Ερμιονέων ὅτι Πλούτων αὐτὴν ἥρπασεν, ὀργιζομένη θεοῖς κατέλιπεν οὐρανόν.
                                                                                  Apolodoro, Bibliotheca, 1.29-30
1. Part. Αor. pasivo de ἐράω, “estar enamorado” (de  + gen.). 2. Διὸς συνεργοῦντος: Genitivo. 3. 3a Pers. Sg. Imperf. Ind. De περίειμι, “iba por todas partes, deambulaba”. 4 de μανθάνω, “saber”. 5 παρ’ ῞Eρμιονέων: “por los Hermioneos” (habitantes de Hermione).
1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que estén usados en el texto:       ἥρπασεν, νυκτὸς, κατέλιπεν,  πᾶσαν
3 Analice sintácticamente:  μαθοῦσα δὲ παρ’ ῞Ερμιονέων ὅτι Πλούτων αὐτὴν ἥρπασεν, κατέλιπεν οὐρανόν.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes españolas y explique el significado en relación con su etimología: efemérides, panteismo, autocracia, geografía.
X. Eratóstenes es acusado de haber cometido adulterio y de haber deshonrado la casa del denunciante.
ἡγοῦμαι ὡς ἐμοίχευεν ᾿Ερατοσθένης1 τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν2 καὶ ἐκείνην τε διέφθειρε3 καὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ᾔσχυνε4 καὶ ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών5, καὶ οὔτε ἔχθρα ἐμοὶ καὶ ἐκείνῳ6 οὐδεμία7 ἦν πλὴν ταύτης.  
                                                                 (Lisias, 1.4.)
NOTAS: 1. ᾿Ερατοσθένης -ου: "Eratóstenes". 2. Adjetivo posesivo de primera persona. 3. De διαφθείρω: "corromper". 4. De αἰσχύνω: "deshonrar". 5 Participio de presente del verbo εἰσειμι. 6. Hay que sobreentender el verbo ser ἦν: "no había". 7 Forma femenina del pronombre indefinido οὐδείς.

1)  Traduzca el texto.
2)    Analice morfológicamente en la forma en que estén usados en el texto: γυναῖκα,  αὐτὸν, ὕβρισεν, ᾔσχυνε.
3)     Analice sintácticamente: ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών.
4) Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique su significado en relación con su etimología: ginecología, pediatra, autónomo, economía.

XI. Tucídides escribe su obra nada más estallar la guerra.
Θουκυδίδης ᾿Αθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿Αθηναίων, ὡς1 ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς2 πολέμου καθισταμένου καὶ ἐλπίσας3 τὸν πόλεμον μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων4.  
(Tucídides. Guerra del Peloponeso)
NOTAS: 1. Conjunción subordinante sustantiva indirecta. 2. εὐθὺς πολέμου καθισταμένου :  Adv. + participio en gen. absoluto: "al punto de/tan pronto como...". 3. Participio de aoristo de ἐλπίζω. 4. Participio de perfecto pasivo de προγίγνομαι, ("suceder, ocurrir"), complemento del superlativo.
 1) Traduzca el texto
2) Analice morfológicamente, en la forma que aparecen en el texto:
μέγαν,  ἀξιολογώτατον,   ἀρξάμενος,  ἔσεσθαι .
3) Analice sintácticamente: Θουκυδίδης ᾿Αθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ  ᾿Αθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους.
4) Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique su significado en relación con su etimología:  polémica, ortografía, megalito, arqueología.
5. Desarrolle el tema siguiente:

XII. La expedición de Ciro prosigue su avance y llega al palacio de Bélesis
Κῦρος1 ἐξελαύνει2 σταθμοὺς πέντε ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Δάρδατος3 ποταμοῦ. ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος4 βασίλεια, τοῦ ἄρξαντος5 Συρίας6, καὶ παράδεισος μέγας καὶ καλός, ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. Κῦρος7 δ΄ αὐτὸν ἐξέκοψε8 καὶ τὰ βασίλεια ἔκαυσεν.                                 
Adaptado de Jenofonte, Anábasis, 1.4.10-11
Notas: 1) Κῦρος: Ciro, nombre propio de persona. 2) ἐξελαύνει: verbo intransitivo en este contexto: ‘avanza’. 3) Δάρδας, -τος: Dardas, nombre propio de un río. 4) Βέλεσυς, -υος: Bélesis, nombre propio de persona. 5) ἄρξαντος: de ἄρχω, que rige genitivo. 6) Συρία, -ας: Siria, nombre propio de región. 7) Κῦρος: Ciro, nombre propio de persona. 8) ἐξέκοψε: de ἐκκόπτω.
 1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que estén usados en el texto: ἄρξαντος, ἦσαν, πάντα, ὧραι
3. Analice sintácticamente: ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια, τοῦ ἄρξαντος Συρίας, καὶ παράδεισος μέγας καὶ καλός.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: pentagrama, paraíso, megalomanía, caligrafía.
5. Desarrolle el tema siguiente:

XIII. Teseo recibe la ayuda de Ariadna
ὡς1 δὲ ἧκεν εἰς Κρήτην, Ἀριάδνη, θυγάτηρ Μίνωος, ἐρωτικῶς διατεθεῖσα2 πρὸς αὐτὸν συμπράσσειν ἐπαγγέλλεται, ἐὰν3 ὁμολογήσῃ γυναῖκα αὐτὴν ἕξειν3 ἀπαγαγὼν4εἰς Ἀθήνας. ὁμολογήσαντος δὲ σὺν ὅρκοις Θησέως, δεῖται5 Δαιδάλου μηνῦσαι τοῦ λαβυρίνθου τὴν ἔξοδον.

Notas: 1. La conjunción tiene valor temporal. 2 διατεθεῖσα: participio de aoristo pasivo, nominativo singular femenino de διατίθημι (+ ἐρωτικῶς): “enamorarse de”. 3 conj. condicional eventual + subj. 4. Futuro de ἓχω. 4. participio de aoristo de ἀπάγω. 5. de δέω, necesitar, pedir + gen. “ de alguien o a alguien”.

 1. Traduzca el texto.

2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma δel texto. ἐπαγγέλλεται, γυναῖκα, ὁμολογήσαντος, αὐτὴν.
3. Analice sintácticamente: ὡς1 δὲ ἧκεν εἰς Κρήτην, Ἀριάδνη, θυγάτηρ Μίνωος, ἐρωτικῶς διατεθεῖσα2 πρὸς αὐτὸν συμπράσσειν ἐπαγγέλλεται.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: erótico, autobiografía, práctico, éxodo.

XIV. La Esfinge
Κρέοντος δὲ βασιλεύοντος, συμφορὰ κατέσχε1 Θήβας. ἔπεμψε γὰρ  ῞Ηρα Σφίγγα, εἶχε πρόσωπον μὲν γυναικός, στῆθος δὲ καὶ βάσιν καὶ οὐρὰν λέοντος καὶ πτέρυγας ὄρνιθος. μαθοῦσα δὲ αἴνιγμα παρὰ Μουσῶν  ἐπὶ τὸ ὄρος ἐκαθέζετο, καὶ τοῦτο προύτεινε2 Θηβαίοις.

Notas: 1. de κατέχω. 2. de προτείνω

1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma δel texto. βάσιν, ἔπεμψε, μαθοῦσα, τοῦτο.
3. Analice sintácticamente: ἔπεμψε γὰρ  ῞Ηρα Σφίγγα, εἶχε πρόσωπον μὲν γυναικός, στῆθος δὲ καὶ βάσιν καὶ οὐρὰν λέοντος καὶ πτέρυγας ὄρνιθος..
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: basílica, gineceo, orografía, díptero.

XV. Nacimiento de Heracles
Ἀλκμήνη1 δὲ δύο ἐγέννησε μιᾷ νυκτὶ παῖδας͵ Διὶ2 μὲν Ἡρακλέα3͵ Ἀμφιτρύωνι4 δὲ Ἰφικλέα5. τοῦ δὲ παιδὸς ὄντος ὀκταμηνιαίου δύο δράκοντας ὑπερμεγέθεις ῞Ηρα6 ἐπὶ τὴν εὐνὴν ἔπεμψε͵ διαφθαρῆναι7 τὸ βρέφος θέλουσα. Ἡρακλῆς δὲ ναστὰς8 ἄγχων ἑκατέραις ταῖς χερσὶν αὐτοὺς διέφθειρε7.
ΝΟΤΑS 1. Ἀλκμήνη, -ης: Alcmena 2. Ζεύς, Διός: Zeus. 3. Ἡρακλῆς, -έους: Heracles. 4. Ἀμφιτρύων, -ωνος: Anfitrión. 5. Ἰφικλῆς, -έους: Ificles. ῞Ηρα, -ας:Hera 7. διαφείρω: destruir, matar 8. ἀνίστημι: levantarse.
1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma δel texto. ὑπερμεγέθεις, ἔπεμψε, ὄντος, αὐτοὺς.
3. Analice sintácticamente: πολλάκις τοῦ δὲ παιδὸς ὄντος ὀκταμηνιαίου δύο δράκοντας ὑπερμεγέθεις ῞Ηρα ἐπὶ τὴν εὐνὴν ἔπεμψε.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: pedagogo, epidermis, octosílabo, quiromancia- ornitomancia.

XVI. El sacrificio de Ifigenia
Κάλχας1 δὲ ἔφη2 οὐκ ἄλλως δύνασθαι πλεῖν αὐτούς. Ἀγαμέμνων3 τὴν θυγατέραν Ἰφιγένειαν4 καλεῖ,  λέγων δώσειν5 αὐτὴν Ἀχιλλεῖ6 γυναῖκα. […] Πεμφθείσης7 δὲ ἐκείνης, μὲν πατήρ ἔμελλε8 σφάζειν, Ἄρτεμις9 δὲ αὐτὴν ἁρπάσασα εἰς Ταύρους10 ἱέρειαν ἑαυτῆς κατέστησεν11.
NOTAS: 1. Κάλχας, -aντος: Calcante, célebre adivino que acompañó a los griegos en la guerra de Troya. 2. φημί.  3. Ἀγαμέμνων, -ονος: Agamenón, rey de Argos y Micenas. 4. Ἰφιγένεια, -ας: Ifigenia, hija de Agamenón. 5. Inf. fut. de δίδωμι. 6. Ἀχιλλεύς, -εως: Aquiles. 7. Part. aor. Pasivo de πέμπω. 8. μέλλω: ir a (+ inf.).9.  Ἄρτεμις, -ιδος: Ártemis. 10. Ταύροι, -ων: tauros, habitantes de una región llamada Táuride. 11. 3ª sing. aor. ind. de καθίστημι: establecer.
1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma δel texto. πατήρ, σφάζειν, ἐκείνης, ἁρπάσασα.
3. Analice sintácticamente: Κάλχας1 δὲ ἔφη2 οὐκ ἄλλως δύνασθαι πλεῖν αὐτούς.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: jeroglífico, dosis, eufemismo, dinámico.
5. Desarrolle el tema siguiente:

 

XVII. El Eros platónico

ὅτε γὰρ ἐγένετο Ἀφροδίτη, ἡστιῶντο1 οἱ θεοὶ οἵ τε ἄλλοι καὶ τῆς Μήτιδος υἱὸς Πόρος. ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, προσαιτήσουσα2 ἀφίκετο Πενία, καὶ ἦν περὶ τὰς θύρας. οὖν Πόρος μεθυσθεὶς3 τοῦ νέκταροςοἶνος γὰρ οὔπω ἦνεἰς τὸν τοῦ Διὸς κῆπον εἰσελθὼν4 βεβαρημένος5 ηὗδεν6.                                                                          
(Πλάτων, Συμποσίον 203)
NOTAS: ἡστιῶντο: De ἑστιάω subraya el sentido de “invitar a comer”, observa que puede ir en voz pasiva. προσαιτήσουσα: Participio femenino de προσαιτέω. 3. μεθυσθεὶς. Participio de aoristo pasivo de μεθω 4. εἰσελθὼν: de εἰσέρχομαι. 5. βεβαρημένος: de βαρύνω añade en el diccionario “estar pesado”. 6. ηὗδεν: de εὕδω.
1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma δel texto. Διὸς, ἐγένετο, νέκταρος, εἰσελθὼν.
3. Analice sintácticamente: ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, προσαιτήσουσα2 ἀφίκετο Πενία.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado  en relación con su etimología: génesis, ferropenia, enólogo, barómetro.
5. Desarrolle el tema siguiente:

XVIII. Demetrio de Falero aconseja al rey Ptolomeo
Δημήτριος Φαληρεὺς1 Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ παρῄνει2 τὰ περὶ βασιλείας καὶ ἡγεμονίας βιβλία κτᾶσθαι καὶ ἀναγινώσκειν· γὰρ οἱ φίλοι τοῖς βασιλεῦσιν οὐ θαρροῦσι παραινεῖν, ταῦτα ἐν τοῖς βιβλίοις γέγραπται3”.                             
 (Plutarco, Máximas de reyes y generales (2,189 d))

NOTAS: 1. De Falero. 2 παρῄνει: de παραινέω. 3. γέγραπται: de γράφω.

1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma del texto: κτᾶσθαι, ταῦτα, θαρροῦσι, βασιλείας.
3. Analice sintácticamente: γὰρ οἱ φίλοι τοῖς βασιλεῦσιν οὐ θαρροῦσι παραινεῖν, ταῦτα ἐν τοῖς βιβλίοις γέγραπται.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: hegemonía, diagnóstico, bibliofilia, gráfico.
5. Desarrolle el tema siguiente:

XIX. Eris y la manzana de la Discordia
Παραγενομένη1 δὲ Ἔρις εὐωχουμένων2 τῶν θεῶν ἐν τοῖς Πηλέως γάμοις3 νεῖκος4 περὶ κάλλους5 ἀνίστησιν6 ᾿Αθηνᾷ῾Ηρᾳ καὶ ᾿Αφροδίτῃ αἳ πρὸς ᾿Αλέξανδρον ἐν Ἰδῃ ὑφ᾿ ῾Ερμοῦ πρὸς τὴν κρίσιν7 ἄγονται καὶ προκρίνει τὴν ᾿Αφροδίτην ᾿Αλέξανδρος.       
(PROCLO. Chrestomatia.)
NOTAS: (notas)  1. παραγιγνομαι : "presentarse"  2. εὐωχομαι : "celebrar una fiesta"  3. (st.) γαμος,ου: "matrimonio, unión"   4. νεικος (neutro): "discordia", "disputa"  5. κάλλος : "hermosura", "belleza"  6. ἀνίστημι : "colocar", "establecer"  7. χρσις : "juicio", "prueba".
1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma δel texto. παραγενομένη, κάλλους, ἄγονται, κρίσιν.
3. Analice sintácticamente: Παραγενομένη δὲ Ἔρις εὐωχουμένων τῶν θεῶν ἐν τοῖς Πηλέως γάμοις νεῖκος περὶ κάλλους ἀνίστησιν
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado en relación con su etimología: poligamia, caligrafía, crítico, demagogo.
5. Desarrolle el tema siguiente:

XX. Pentesilea y Aquiles
᾿Αμαζὼν Πενθεσίλεια παραγίγνεται1 Τρωσὶ συμμαχήσουσα2, Ἄρεως3 μὲν θυγάτηρ4, Θρᾷσσα5 δὲ τὸ γένος καὶ κτείνει6 αὐτὴν ἀριστεύουσαν7 ᾿Αχιλλεύς, οἱ δὲ Τρῶες αὐτὴν θάπτουσι8. καὶ ᾿Αχιλλεὺς Θερσίτην9 ἀναιρεῖ10 λοιδορηθεὶς11 πρὸς αὐτοῦ καὶ ὀνειδισθεὶς12 τὸν ἐπὶ τῇ Πενθεσιλείᾳ λεγόμενον ἔρωτα13 καὶ ἐκ τούτου στάσις14 γίγνεται τοῖς ᾿Αχαιοῖς15 περὶ τοῦ Θερσίτου φόνου. 
                                                                                             (PROCLO. Chrestomatia.)
NOTAS: 1. παραγιγνομαι: "presentarse" 2. συμμαχήσουσα: "para combatir" 3. Αρης : "Ares" 5. : "tracia" 7. ἀριστεύω: "comportarse con gran valor" 9. Θερσίτης: "Tersites" 10. ἀναιρεω: "matar" 11. λοιδορηθεὶς: "difamado", participio de aoristo pasivo  12. ὀνειδισθεὶς: " reprochado", participio de aoristo pasivo. 13. ἔρως, ἔρωτος: "amor"  14. στάσις: "revuelta"  15.᾿Αχαιοί : "griegos", "aqueos" .
1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma δel texto. ὑπερμεγέθεις, ἐπορεύεσθε, ἐκάλουν, κήρυκος.
3. Analice sintácticamente: πολλάκις δὲ τοῦ κήρυκος ἐρωτῶντος, οὐδὲν ἀπεκρίνατο οὐδείς.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado de las españolas en relación con su etimología:  hemeroteca, epidermis, iglesia, polígamo.
5. Desarrolle el tema siguiente:

Nadie es más sabio según la Pitia
καὶ δὴ ποτὲ Χαιρεφῶν1 εἰς Δελφοὺς2 ἐλθὼν ἐτόλμησε τοῦτο μαντευσασθαι3, -καὶ, ὅπερ4 λέγω, μὴ θορυβεῖτε5, ᾧ ἄνδρες  - ἤρετο6 γὰρ δὴ εἰ7 τις ἐμοῦ11 εἴη9 σοφώτερος· Ἀνεῖλεν10 οὖν ἡ Πυθία11 μηδένα σοφώτερον εἶναι·
                                                                 (Adaptación de Platón)
NOTAS: 1. Χαιρεφῶν, -οντος : "Querefonte", cuñado y discípulo de Sócrates 2. "Delfos", santuario sede del templo de Apolo y su oráculo   3. μαντεύω: "consultar (al oráculo)" 4.de ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ 5. Imperativo de presente de θορυβέω: "alborotarse"  6. Pto. imperfecto con valor de aoristo de ἔρομαι: "preguntar" 7. Conjunción subordinante sustantiva indirecta 8. Genitivo segundo término de la comparación 9. Optativo oblicuo del verbo εἰμι. 10. Aoristo ind. radical temático de ἀναιρέω: "responder (en oráculo)" 11. "Pitia", sacerdotisa de Apolo en Delfos.
1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma δel texto. ὑπερμεγέθεις, ἐπορεύεσθε, ἐκάλουν, κήρυκος.
3. Analice sintácticamente: πολλάκις δὲ τοῦ κήρυκος ἐρωτῶντος, οὐδὲν ἀπεκρίνατο οὐδείς.
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: nigromancia, androide, sofista, diálogo.
5. Desarrolle el tema siguiente:
Lo que no sé no creo saberlo
πρὸς ἐμαυτὸν1 δ᾿ οὖν ἀπιὼν2 ἐλογιζόμην ὅτι3 τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου4 ἐγὼ σοφώτερός5 εἰμὶ· κινδυνεύει6 μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν7 εἰδέναι8, ἀλλ᾿ οὗτος μὲν οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς9, ἐγὼ δέ, ὥσπερ10 οὖν οὐκ οἶδα11, οὐδὲ οἴομαι· ἔοικα12 γοῦν τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ13 σοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ14 μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι· (Adaptación de Platón)
NOTAS: 1. "(reflexionar) para mí, conmigo mismo" 2. Nom. sing. del participio de presente de apeimi: "alejarse" 3. Conjunción subordinante sustantiva 4. Gen. segundo término de la comparación 5. Grado comparativo 6. Construcción impersonal: "es posible"  ...+ infinitivo-sujeto (εἰδέναι)7. οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν: "nada bien, nada perfecto" 8. Infinitivo de perfecto con valor de presente de οἶδα: "saber" 9. Nom. sing. masc. del participio de perfecto con valor de presente de οἶδα 10. Conjunción subordinante modal 11. Pto. perfecto, 1ª p. sing., con valor de presente de οἶδα 12. Pto. perfecto, 1ª p. sing., con valor de presente de εἴκω [2]: "parece" 13. γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ ὅτι: "al menos en una cosa tan pequeña como ésta, que..." 14. Ac. pl. del pronombre relativo (ὃς  ἥ ὅ )
El nacimiento de Atena
ΗΦΑΙΣΤΟΣ1
Τί
2 με3, ὦ Ζεῦ4, δεῖ ποιεῖν5; ἥκω γὰρ ὡς6 ἐκέλευσας7 ἔχων8 τὸν πέλεκυν9 ὀξύτατον10, εἰ11 καὶ12 λίθους13 δέοι14 μιᾷ15 πληγῇ16 διατεμνεῖν17.                   
(Adaptación de Luciano)
NOTAS: 1. "Hefesto" 2. Pronombre interrogativo neutro, CD del infinitivo 3. Ac. sujeto del infinitivo 4. Vocativo de "Zeus" 5. Infinitivo no concertado, sujeto de δεῖ  6. Conjunción subordinante modal 7. Aoristo sigmático de κελεύω 8. Nom. sing. del participio de ἔχω: "teniendo, con" 9. "hacha" 10. "agudísima, afiladísma" 11. Conjunción subordinante condicional: "si, por si" 12. Adverbio 13. "piedra" 14. Optativo presente de δεῖ 15. μιᾷ πληγῇ:dativo instrumental 16. "golpe"  17. "cortar", sujeto de δέοι
ΖΕΥΣ1
Εὖ γε, ὦ ῞Ηφαιστε, ἀλλὰ δίελέ
2 μου τὴν κεφαλὴν3 εἰς δύο4.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Πειρᾷ
5 μου εἰ μέμηνα6; πρόσταττε7 δ᾿οὖν τἀληθὲς8 ὅπερ9 θέλεις σοι γενέσθαι10.
ΖΕΥΣ
Τοῦτο αὐτό, διαιρεθῆναί
11 μοι τὸ κρανίον12·                                 (Adaptación de Luciano)
NOTAS: 1. Ζεύς, Διός: "Zeus" 2. Imperativo de aoristo radical temático de διαιρέω: "dividir" 3. "cabeza" 4. "dos" 5. Segunda persona de voz media de πειράομαι: "poner a prueba" 6. Pto. perfecto con valor de presente, de μαίνω: "estar loco"7. Imperativo de presente: "ordenar, mandar" 8. Crasis del Ac. τὸ ἀληθές, con valor adverrbial: "verdaderamente, realmente" 9. Acusativo singular neutro del pronombre relativo, sujeto del infinitivo no concertado 10. Infinitivo no concertado de aoristo radical temático de γίγνομαι: "suceder" 11. Infinitivo de aoristo pasivo de διαιρέω: "ser dividido". Cumple función de CD de un verbo omitido ('quiero que...') 12. "cráneo" 

No hay comentarios: